Sök artiklar
Välj valuta
Version:
E-butik Flex (6.9)
Kvalitetspolicy
Alla produkter och tjänster levererade från Carrab Brake Parts AB skall minst motsvara våra kunders
forväntningar och krav.
 
För att uppnå detta skall företagets ledning arbeta med att ständigt forbättra kvalitetsledningssystemet,
skapa och upprätthålla ett starkt kvalitetsmedvetande ibland alla medarbetare samt säkerställa en god
arbetsmiljö.
 
I det dagliga arbetet skall alla medarbetare arbeta enligt Noll-Fels-Principen genom en felforebyggande
filosofi, som innebär att vi gör rätt från början.
 
Som grund för vårt samarbete med kunder och leverantörer skall gälla ömsesidig kunskap om
varandras behov och möjligheter.
 
Vid en eventuell reklamation eller andra reaktioner från kund skall den uppkomna situationen
lösas på ett sådant sätt att kunden får ökat förtroende för Carrab Brake Parts AB och dess produkter.
All personal skall vara kompetent att utfora sina arbetsuppgifter och detta skall uppnås
genom fortlöpande utbildning, instruktioner och information.